• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

TU Delft

Havenbedrijf Rotterdam N.V. en TU Delft versterken hun banden

maandag, 19 september 2011

Large_haven_rotterdam

DELFT – Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) en TU Delft intensiveren hun samenwerking door de co-sponsoring door HbR van de leerstoelen ‘Goederenvervoer en Verkeersnetwerken’ en ‘Havens en Scheepvaartwegen’.

Met deze financiering wil HbR, op basis van de succesvolle samenwerking in Port Research Centre (PRC), blijvend investeren in kennisontwikkeling en onderwijs ten behoeve van het haven- en industriecomplex, nieuwe haventerreinen (Maasvlakte 2) en infrastructuren. De voornemens van HbR sluiten goed aan bij de ambitie van de TU Delft om een sterk TU-domein goederenvervoer en logistiek te creëren. Op dinsdag 13 september tekenden ir. Kees Joosten, Manager R&D en Innovatie HbR en prof.ir. Louis de Quelerij, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) een overeenkomst, waarmee deze leerstoelen officieel van start zijn gegaan. Begin dit jaar werd al de samenwerking met de leerstoel Goederenvervoer en Logistiek bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management geformaliseerd.

Grensvlak
De leerstoelen zijn ingericht op het grensvlak van logistiek, goederenvervoer, verkeer en techniek en hebben specifiek aandacht voor Mainports en het achterlandtransport, stedelijke goederendistributie en de interactie tussen verkeerssystemen en logistiek. Uitgangspunt van de sponsoring door HbR is een nauwe samenwerking binnen PRC en de mogelijkheid tot samenwerking met relevante leerstoelen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in SmartPort) en andere universiteiten zoals TU Eindhoven en UTwente. Met deze universiteiten wordt al op verschillende manieren samengewerkt in het kader van TRAIL Onderzoekschool en het 3TU initiatief ‘Supply Chains, Innovative Mainports and Multimodality’ (SCIMM). Met deze leerstoelen wil TU Delft bijdragen aan kennisontwikkeling ten behoeve van haven- en mainportontwikkeling en ten behoeve van de topsector ‘Logistiek’.

Leerstoelen
De leerstoelen binnen de samenwerking HbR – TU Delft zijn gevestigd bij de faculteiten TBM (Techniek, Bestuur en Management) en CiTG.

Binnen de leerstoel Goederenvervoer en Logistiek (TBM) onder leiding van hoogleraar prof. Lori Tavasszy sponsort HbR promovendi/onderzoekers. De ambitie van de leerstoel is om nieuwe beleidsondersteunende informatiesystemen te ontwikkelen die overheden en bedrijven kunnen inzetten om beleidsmaatregelen te evalueren.

De leerstoel Goederenvervoer en Verkeersnetwerken staat onder leiding van hoogleraar prof. Rob Zuidwijk; de 0,3 fte hoogleraarpositie en enkele onderzoekers worden gesponsord door HbR. Rob Zuidwijk legt met zijn leerstoel de nadruk op verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van goederenvervoer en verkeersnetwerken, met speciale aandacht voor het ontwerp van goederenvervoersystemen.
De leerstoel Havens en Scheepvaartwegen wordt ingevuld door prof. Tiedo Vellinga; de 0,4 hoogleraarpositie en een aantal PhD’s worden gesponsord door HbR. De leerstoel gaat in op de planning en het ontwerp van infrastructuur ten behoeve van zee- en binnenscheepvaart.

Steuncampagne
De sponsoring van HbR maakt ook deel uit van de zogeheten ‘Steuncampagne Civiele Techniek’. Naast de ondersteuning van onderzoek, hecht HbR ook belang aan de ontwikkeling van de transportopleidingen binnen de TU Delft.

© Havenbedrijf Rotterdam N.V.