• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Industriebeeld: meer productie en omzet

dinsdag, 07 februari 2012

Large_20120207bi

DEN HAAG – De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2011 ruim 1 procent groter dan in december 2010. In november leverde de industrie nog 1 procent minder productie dan een jaar eerder. De industrie behaalde in december 6 procent meer omzet dan een jaar eerder. De samenstelling van de werk- en feestdagen was echter minder gunstig dan in december 2010. Het negatieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 4 procent. De producten van de industrie waren 6 procent duurder dan een jaar eerder. De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari 2012 nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,4 in januari tegen -1,3 in december 2011. In het derde kwartaal van 2011 groeide de Nederlandse economie met 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Oordeel over voorraden verslechterd
Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de voorraden gereed product, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de orderpositie.

Het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde in januari 2012. Daarnaast waren de ondernemers iets somberder over hun toekomstige productie dan in december. Over de orderpositie waren de ondernemers daarentegen minder pessimistisch dan voorgaande maand.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden is toegenomen was kleiner dan het aantal dat de waarde van hun orderontvangsten zag afnemen. Met 102,1 was de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) iets hoger dan in december (101,5).

Net als in de voorgaande maanden was het aantal ondernemers dat dacht hun personeelsbestand in het komende kwartaal in te krimpen groter dan het aantal dat een uitbreiding voorzag. De ondernemers verwachtten hun verkoopprijzen te verhogen.
Met 79,0 procent lag de bezettingsgraad in januari iets lager dan in oktober (80,1 procent). Net als in oktober gaf een kwart van de ondernemers aan last te hebben van onvoldoende vraag. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit te groot vond was even groot als het aantal dat de productiecapaciteit als te klein beoordeelde. De concurrentiepositie is volgens de ondernemers niet veranderd in de afgelopen drie maanden.

Toename voorraden onverminderd groot
De ondernemers in de industrie hielden in november bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in november 2010. De toename was daarmee ongeveer even groot als in oktober. De voorraden zijn al bijna een jaar lang onafgebroken groter dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in november uit op 110,1 tegen 108,7 in oktober.

Vooral voedings- en genotmiddelenindustrie produceert meer
De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in december 5 procent hoger dan een jaar eerder. De basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerde 1 procent meer. Bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie nam de productie juist met 1 procent af. De productie in de elektrotechnische en machine-industrie bleef met -5 procent het meest achter bij die in december 2010.

Binnenlandse omzet neemt meer toe dan buitenlandse omzet
Alle branches realiseerden in december 2011 meer omzet dan in december 2010. De toename was het grootst bij de transportmiddelenindustrie (plus 15 procent) en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie (plus 12 procent).De omzet van de overige branches in de industrie nam slechts licht toe.

Voor de derde achtereenvolgende maand was de omzetgroei op de binnenlandse markt hoger dan op de buitenlandse markt. Daarvoor groeide de omzet op de buitenlandse markt bijna twee jaar lang meer dan de binnenlandse omzet.

Economische groei loopt terug
In het derde kwartaal van 2011 groeide de Nederlandse economie met 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee was de groei kleiner dan in het tweede kwartaal, toen deze 1,6 procent bedroeg. Ten opzichte van het tweede kwartaal nam het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal met 0,2 procent af. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. In de voorgaande twee jaar is de economie telkens gegroeid ten opzichte van het voorafgaande kwartaal.

De goederenproducenten leverden 2,7 procent meer productie dan een jaar eerder. Met 6,5 procent was de productiegroei het grootst in de delfstoffenwinning. Bij de industrie bedroeg de toename 3,2 procent, bij de zorg 4,2 procent, bij de overheid was er daarentegen een krimp van 1,3 procent.

De investeringen namen met 5,0 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee was de investeringsgroei iets groter dan in het tweede kwartaal.

De consumptie van huishoudens was 1,2 procent lager dan in het derde kwartaal van 2010. De huishoudens besteedden ruim 2 procent minder aan goederen. Daar tegenover stond een kleine toename van de bestedingen aan diensten. De overheidsconsumptie was even hoog als een jaar eerder.

De uitvoer groeide met 2,5 procent en de invoer met 1,9 procent. Daarmee was zowel de toename van de uitvoer als die van de invoer een stuk kleiner dan in het tweede kwartaal. De groei van de wederuitvoer was veel kleiner dan in het tweede kwartaal, de groei van de uitvoer van Nederlands product bleef nagenoeg gelijk.

Industrieradar minder gunstig
De Industrieradar toont in februari 2012 een minder gunstig beeld: 3 van de 6 indicatoren zijn achteruitgegaan ten opzichte van een maand eerder. Zo hebben de Europese industriële productie en orders zich ongunstig ontwikkeld, ook het producentenvertrouwen ging iets achteruit. De nationale consumptie en export verbeterden licht. Het consumentenvertrouwen is in februari onveranderd ten opzichte van januari 2012. Alle indicatoren liggen onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen, dit is voor het eerst in twee jaar, de laatste keer was in februari.

Bron: CBS

  • Stuur door
  • Afdrukken
  • E-mail de redactie over dit onderwerp
  • Twitter dit bericht