• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

CBS

Industriebeeld: productie en omzet lager

vrijdag, 17 augustus 2012

Large_industriebeeld_productie_en_omzet_lager

DEN-HAAG - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2 procent lager dan in juni 2011.

In mei lag de productie op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De industrie behaalde in juni 2012 bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt kromp iets meer dan de omzet op de buitenlandse markt. De samenstelling van de werk- en feestdagen was in juni 2012 gunstiger dan in juni 2011. Het positieve effect hiervan op de ontwikkeling van de omzet wordt geraamd op 4 procent.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in juli 2012 iets verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,2, tegen -4,8 in juni. De economie groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de tweede helft van 2011 was er sprake van een krimp.
 
Productie industrie krimpt
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2 procent lager dan in juni 2011. In de transportmiddelenindustrie, voedings- en genotmiddelen industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de productie fors lager dan een jaar eerder. De productie van de aardolie-, chemie-, rubber- en kunststofverwerkende industrie en de elektrotechnische en machine-industrie was wel hoger dan in juni 2011.
 
Omzet industrie lager
De industrie behaalde in juni 2012 bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De toename van de industriële omzet werd het afgelopen jaar geleidelijk kleiner en is in mei omgeslagen in een krimp. Dat hangt onder meer samen met de afnemende prijsstijgingen in de industrie. In juni waren de producten van de industrie ruim 1 procent duurder dan een jaar eerder. Vrijwel alle branches in de industrie behaalden minder omzet dan in juni 2011. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was het omzetverlies het grootst.
 
Stemming ondernemers industrie verslechterd
Het producentenvertrouwen kwam in juli 2012 uit op -5,2, tegen -4,8 in juni. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product. De ondernemers oordeelden in juli negatiever over hun voorraden gereed product dan in juni. Daartegenover stond dat hun verwachtingen over de productie in de komende drie maanden iets minder somber waren dan een maand eerder. Het oordeel van de ondernemers over de omvang van de orderportefeuille veranderde nauwelijks.
Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was, net als vorige maanden, kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) liep terug van 99,6 in juni naar 99,2 in juli.
De ondernemers waren ook pessimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche dan in juni. Met een saldo van -11,5 was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.
De industrie benutte in juli iets meer van de beschikbare productiecapaciteit dan in april. De bezettingsgraad steeg van 78 naar 79 procent. Net als in april dit jaar gaf een kwart van de ondernemers aan dat zij bij de productie gehinderd worden door onvoldoende vraag. De helft van de ondernemers ondervindt naar eigen zeggen geen productiebelemmeringen. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit te groot vond was vrijwel even groot als het aantal dat de productiecapaciteit als te klein beoordeelde.
 
Toename voorraden industrie
De ondernemers in de industrie hadden in mei bijna 3 procent meer voorraad gereed product dan in mei 2011. De toename was iets groter dan die in april (1,5 procent). De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam uit op 108,3 versus 105,6 in april.
 
Kleine groei economie ten opzichte van eerste kwartaal
De economie groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de tweede helft van 2011 was er sprake van een krimp. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalgroei van de economie is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.
Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 0,5 procent. De investeringen in vaste activa waren 3,2 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2011. Er werd veel minder geïnvesteerd in bouwwerken. Huishoudens besteedden 1,3 procent minder aan goederen en diensten. Hun bestedingen waren al voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam wel iets toe (0,5 procent). Er werden ook meer goederen en diensten uitgevoerd. Het uitvoervolume was 3,6 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2011. De invoergroei bedroeg 3,4 procent.
De Nederlandse goederenproducenten produceerden 1,2 procent minder. Met een productiekrimp van meer dan 9 procent was de afname het grootst in de bouwnijverheid. De industriële productie was een fractie lager dan een jaar eerder. Door het relatief koude weer produceerde de delfstoffenwinning echter ruim 11 procent meer.