• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Aerzen Nederland B.V.

Warmteterugwinning: meer dan 90% besparen

maandag, 17 oktober 2016

Large_warmteterugwinning-meer-dan-90_-besparen

DUIVEN - Hoge energiekosten en een groeiend milieubewustzijn dwingen bedrijven om hun processen te optimaliseren en zuiniger en efficiënter om te gaan met hulpbronnen. 

Daarom wordt de toepassing van warmteterugwinning door gebruik te maken van proceswarmte economisch en maatschappelijk steeds aantrekkelijker. Heat Recovery is een innovatieve oplossing voor het duurzaam verlagen van de energie-uitgaven. Besparingen tot meer dan 90% zijn zonder veel inspanning te realiseren!

Groei

Slinkende voorraden aan fossiele energiebronnen en de continu stijgende vraag naar energie maken het niet alleen noodzakelijk meer te investeren in technologieën voor hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, aardwarmte en biologisch hernieuwbare hulpbronnen, maar zijn ook bepalend voor de groei van toekomstige strategische markten.

Energiebesparing is bijzonder nuttig bij het genereren van proceslucht, omdat het verbruik van elektrische energie hier het grootste deel van de levenscycluskosten uitmaakt. Om thermodynamische redenen ontstaat bij persluchttoepassingen warmte (elektrische energie van het aandrijfvermogen wordt omgezet in warmte). Deze warmte treedt op in de vorm van afgestraalde warmte van de motor, compressor en geluiddemper en in de vorm van een temperatuurstijging van het procesgas.

In veel gevallen gaat deze warmte echter ongebruikt verloren (afvalwarmte). Er bestaan in principe twee mogelijkheden voor warmteterugwinning bij het gebruik van blowers, compressoren of turboblowers: lucht voor verwarming van ruimtes en warmtewisselaars.

Lucht voor verwarming van ruimtes

De koellucht voor het compressorblok, de elektromotor, de geluiddempers, het leidingwerk en de eventuele oliekoeler onder de geluidskap kunnen zinvol worden gebruikt voor de verwarming van ruimtes.

Afvoerluchtkanalen aan het aggregaat bundelen de afvalwarmte (30°C - 60°C) en transporteren deze als verwarmingslucht doelgericht naar de te verwarmen ruimtes. Via een temperatuurgestuurde uitlaat kan zo een gecontroleerde temperatuur voor de ruimte worden bereikt. Afhankelijk van de verwarmingsperiode wordt overtollige lucht via het afvoerluchtkanaal afgevoerd.

Warmtewisselaars

Warmte wordt onttrokken aan de plek waar deze is geproduceerd. Energieverlies ontstaat dus alleen door de afgelegde route naar de eindverbruiker. Het verwarmde medium wordt bij dit werkingsprincipe door een warmtewisselaar geleid, die het water dat erdoorheen stroomt tot de streeftemperatuur verwarmt of die bijvoorbeeld het gas tot onder 50°C afkoelt (pneumatisch transport).

In beide gevallen is het systeem zo geconstrueerd, dat de warmteoverdracht optimaal is. Afhankelijk van de uitvoering van de warmtewisselaar kan het verwarmde water als proces- of industrieel water worden toegepast.

Meer dan 85% van de warmte-energie kan via deze methode worden teruggewonnen. Behalve een lucht/vloeistof-warmtewisselaar kan ook een lucht/lucht warmtewisselaar worden toegepast.